najczęściej zadawane pytania

W ramach wsparcia wnioskodawców publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

1. Czy spółdzielnia socjalna może złożyć wniosek w konkursie?

Tak, zgodnie z par. 5 Regulaminu w konkursie mogą brać udział także podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. W ilu grupach nieformalnych mogę być (podczas trwania jednego naboru)?

Tylko w jednej. Jedna osoba fizyczna może być członkiem tylko jednej grupy nieformalnej.

3. Czy wszystkie działania w projekcie muszą odbywać się na terenie woj. śląskiego?

Nie, niektóre działania mogą wykraczać poza granice województwa, ale wszystkie muszą być skierowane do mieszkańców woj. śląskiego.

4. Dostałem dotację dla grupy nieformalnej w 2019 roku. Czy w roku 2020 mogę założyć inną grupę nieformalną i ubiegać się o kolejne dofinansowanie mikroprojektu?

Tak, w tym przypadku można złożyć kolejny wniosek w 2020 roku.

5. Czy oddział terenowy organizacji posiadający osobowość prawną może ubiegać się o środki w ramach Śląskie Lokalnie 2020?

Tak. Z udziału w konkursie wyłączone są terenowe oddziały organizacji nieposiadające osobowości prawnej. Jeśli oddział nie posiada osobowości prawnej, jego członkowie mogą złożyć wniosek jako grupa nieformalna

6. Budżet młodych organizacji nie może przekraczać 25 000 zł. za rok poprzedni. Co rozumiemy przez "budżet"?

Przez budżet rozumiemy kategorię przychodów organizacji.

7. Czy grupa nieformalna może prowadzić zbiórkę publiczną?

Kwestię zbiórek publicznych reguluje ustawa z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

8. Na jaki rachunek bankowy przekazywana jest dotacja w przypadku grupy nieformalnej?

Będzie to rachunek założony przez jednego z członków grupy nieformalnej.

9. Czy i w jaki sposób grupa nieformalna może zatrudniać ekspertów?

Grupa nieformalna może zatrudniać ekspertów. W tym celu należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi umów między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Do opodatkowania przychodów zobowiązany jest zleceniobiorca, a do opłacenia odpowiednich składek -zleceniodawca.

10. Czy grupy nieformalne mogą zawierać umowy partnerskie/patronackie?

Operator nie ingeruje w porozumienia między realizatorem projektu, a innymi podmiotami.

11. Czy w przypadku grup nieformalnych dotacja stanowi przychód dla osoby, której rachunek bankowy wskazano w umowie dotacji?

W myśl zapisów ustawy dotacje otrzymane z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego są zwolnione z opodatkowania. (Art. 21 ust. 129 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

12. Czy grupa nieformalna możemy złożyć projekt na rozwój organizacji?

Nie. Rozwój organizacji dotyczy tylko młodych podmiotów, które są już zarejestrowane, ale nie istnieją dłużej niż 30 miesięcy.