o projekcie

konkurs na małe granty FIO w Województwie Śląskim

Celem konkursu "Śląskie Lokalnie 2020" jest rozwój młodych organizacji, grup nieformalnych, grup samopomocowych z terenu województwa śląskiego, poprzez rozdysponowanie kwoty 600 000 zł pomiędzy wnioskodawców.

 

Rozdaliśmy granty w wysokości od 1 000 zł do 5 000 zł. Za tę kwotę wnioskodawcy mogą zrealizować swój projekt (rozumiany jako działanie mieszczące się w katalogu działalności pożytku publicznego lub działania zmierzające do rozwoju młodej organizacji pozarządowej).

Wszystkie projekty, który otrzymały dofinansowanie zmierzają do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych “Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020: tj.
Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.
Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych
2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych
3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych 4. Wzmocnienie potencjału III Sektora.

Środki rozdane w konkursie wpłyną pozytywnie na możliwość realizowania przez obywateli inicjatyw oddolnych.

W ramach konkursu można uzyskać do 5 000 zł. Wnioskować o dotację mogą młode organizacje pozarządowe z terenu województwa śląskiego oraz grupy nieformalne (minimum 3 osoby, pełnoletnie, zamieszkujące na terenie województwa śląskiego). Zasady udziału w konkursie szczegółowo opisaliśmy w Regulaminie dostępnym na stronie w zakładce "dokumenty". Bardzo ważne - konkursu trwa od 2 lutego do 1 marca do godziny 23:59. W tym czasie można składać swoje wnioski za pośrednictwem platformy Witkac.pl.

W konkursach mogły wziąć udział następujące rodzaje organizacji:

1. Młode organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie województwa śląskiego, czyli organizacje, które zostały wpisane do KRS (lub innego, właściwego rejestru lub ewidencji) nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, w tym również podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ponadto roczny budżet takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł (budżet rozumiany jako obrót za rok poprzedni). Z ubiegania się o mikrodotację w tym trybie wyłączone są oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej. Podmioty te mogą starać się o mikrodotację z pozycji grupy nieformalnej. 

2. Obywatelskie grupy nieformalne, czyli grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób, wspólnie realizujących lub chcących realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadających osobowości prawnej. Członkowie grupy nieformalnej muszą być pełnoletni, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkiwać na terenie województwa śląskiego. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji mikroprojektu mieszczącego się w każdej ze sfer działalności pożytku publicznego. Członkowie obywatelskich grup nieformalnych nie mogą zasiadać w organach statutowych organizacji pozarządowych.

3. Samopomocowe grupy nieformalne, czyli grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób, których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą ich bezpośrednio albo ich bliskich. Celem ich pracy jest zmiana osobistych warunków życia. Członkowie grupy nieformalnej muszą być pełnoletni, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkiwać na terenie województwa śląskiego. Członkowie samopomocowych grup nieformalnych nie mogą zasiadać w organach statutowych organizacji pozarządowych.  

4. Patronackie organizacje pozarządowe, to organizacje, które składają i realizują projekt w imieniu i na rzecz grupy nieformalnej, która nie ma możliwości zrealizowania projektu samodzielnie. Formalnie realizatorem projektu jest organizacja patronacka. Organizacja patronacka nie musi spełniać kryteriów zawartych w §4 ust. a) Regulaminu.

Rozliczanie projektu będzie następowało poprzez ekspercką analizę umówionych rezultatów oraz złożenie oświadczenia, że wszystkie informacje zawarte w sprawozdaniu są zgodne z prawdą, a wydatki poniesione w okresie projektu są zgodne z kosztorysem załączonym do umowy grantowej.

Więcej o Funduszu Inicjatyw Obywatelskich:

Logo-podstawowe.-Kolor.-PNG-2.png

Priorytet I Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zakłada realizację projektów wpływających pozytywnie na możliwości obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw. Więcej przeczytasz TUTAJ.

Narodowy Instytut Wolności jest instytucją właściwą w sprawach wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także działalności pożytku publicznego i wolontariatu, w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.