​słownikczek

 • zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, oprogramowania komputerowego, oprogramowania księgowego,

 • adaptację lokalu (który organizacja ma prawo wykorzystywać dla swojej działalności przez okres co najmniej 6 m-cy po zakończeniu projektu),

 • podniesienie kwalifikacji pracowników, wolontariuszy,

 • częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną,

 • poszerzenie zakresu świadczonych usług,

 • pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną dotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy.

 

Wszystkie projekty realizowane dzięki dotacjom muszą zmierzać do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych „Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020” tj.:

Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.

 2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.

 3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.

 4. Wzmocnienie potencjału III sektora.

 

 

II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI?

O przyznanie dotacji może ubiegać się młody podmiot, czyli młoda organizacja pozarządowa zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, tj.:

 • osoba prawna i jednostka organizacyjna działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;

 • spółdzielnia socjalna;

 • spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klub sportowy będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Wymieniony powyżej podmiot musi spełniać łącznie następujące warunki:

 1. jest zarejestrowany na terenie województwa śląskiego,

 2. został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację,

 3. kwota przychodów podmiotu za okres ostatnich 12 zamkniętych miesięcy lub za okres krótszy, jeśli okres istnienia podmiotu jest krótszy, nie może przekraczać 25 tys. zł.

 

O dofinansowanie nie mogą się ubiegać:

 • podmioty nieposiadające wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji,

 • oddziały terenowe podmiotów nieposiadające osobowości prawnej. 

 

Ograniczenia dotyczące liczby składanych wniosków: młode podmioty mogą w konkursie złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. W przypadku złożenia większej liczby wniosków ocenie będzie podlegał tylko ten, który jako pierwszy zostanie złożony w wersji elektronicznej przez Generator. Pozostałe wnioski nie będą kierowane do oceny merytorycznej. 

 

 

III. CZAS REALIZACJI PROJEKTÓW

Projekty można realizować w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 maja 2016 roku. Okres realizacji projektu może być krótszy niż podane daty graniczne. Projekt nie może trwać jednak krócej niż 30 dni.

 

 

IV. ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW

Kwota dotacji nie może przekraczać 5000 zł. Minimalna kwota dotacji wynosi 1500 zł. Łącznie na dotacje w ramach konkursu planuje się przeznaczyć kwotę 300.000 zł. 

 

Wkład własny: Wartość projektu to łączna wartość dotacji i wartość środków własnych. Wymagany minimalny wkład własny wynosi 5% wartości dotacji. Wkład własny musi być wniesiony w formie finansowej. Wkład własny podlega takim samym regułom kwalifikowalności jak wydatki ponoszone w ramach dotacji, zgodnie z punktami IV Regulaminu. Dodatkowy wkład własny osobowy (wolontariat) jest dopuszczalny, ale nie jest wymagany i nie ma wpływu na ocenę projektu.

 

Okres ponoszenia wydatków: Dotacja musi być wykorzystana w okresie realizacji projektu. Nie ma możliwości ponoszenia wydatków z dotacji przed datą rozpoczęcia i po dacie zakończenia projektu. W wyjątkowych przypadkach Operator może uznać za kwalifikowalny wydatek poniesiony po dniu wskazanym w umowie jako ostatni dzień realizacji projektu, o ile: wydatki te odnoszą się jednoznacznie do projektu, dokumenty, na podstawie których została dokonana płatność, zostały wystawione w okresie realizacji projektu, płatność została dokonana w terminie nie późniejszym niż termin płatności wskazany na dokumencie. Ostateczną decyzję o uznaniu wydatków opłaconych po zakończeniu okresu realizacji projektu podejmuje Operator.

 

Koszty kwalifikowalne. Wydatki w ramach dotacji są kwalifikowalne, jeżeli są:

 • niezbędne dla realizacji projektu,

 • racjonalne i efektywne, 

 • zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu, z wyjątkiem szczególnych sytuacji, w których Operator wyrazi zgodę na zakwalifikowanie wydatku poniesionego po terminie,

 • udokumentowane, 

 • przewidziane w budżecie projektu, 

 • zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 

W ramach konkursu niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, czyli zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, zarówno krajowych jak i wspólnotowych oraz ze środków zagranicznych.

 

W sytuacji, gdy jest to merytorycznie uzasadnione i służy prawidłowej realizacji projektu lub wydatkowaniu z dotacji kosztów rozwoju młodego podmiotu, istnieje możliwość realizacji części działań w ramach projektu poza granicami Polski, jednak nawet w takim przypadku wszystkie wydatki z dotacji muszą być poniesione w Polsce. Suma wszystkich wydatków dotyczących działań za granicą, nie może przekraczać 30% całkowitej wartości projektu.

 

W przypadku gdy Realizator nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, wszelkie koszty, jakie zostały wskazane w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy są kosztami brutto. Aktem prawnym, w oparciu o który należy badać możliwość odzyskania podatku VAT jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 . Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

 

Odsetki bankowe od kwoty dotacji zgromadzone na rachunku bankowym Realizatora powinny zostać wykorzystane wyłącznie na realizację projektu. Niewykorzystane odsetki podlegają zwrotowi do Operatora.

 

Koszty kwalifikowalne dzielą się na dwie kategorie:

 • koszty wynikające ze specyfiki projektu (koszty bezpośrednie),

 • koszty administrowania projektem (koszty pośrednie).

 

Koszty bezpośrednie: W ramach kosztów wynikających ze specyfiki projektu (koszty bezpośrednie) kwalifikowalne są wydatki związane z zaplanowanymi działaniami. Dotacja może być przeznaczona na:

 • zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, oprogramowania komputerowego, oprogramowania księgowego,

 • adaptacja lokalu (który organizacja ma prawo wykorzystywać dla swojej działalności przez okres co najmniej 6 m-cy po zakończeniu projektu),

 • podniesienie kwalifikacji pracowników, wolontariuszy – opłaty za udział w szkoleniu, wynagrodzenie trenerów, wynajem sal na potrzeby szkoleń, poczęstunek i materiały dla uczestników szkoleń, wynagrodzenie doradców itp., 

 • częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, np. wynagrodzenie specjalistów, zakup usług,

 • poszerzenie zakresu świadczonych usług,

 • pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną dotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy - koszty te finansowane z dotacji nie mogą jednak stanowić więcej niż 10% całej dotacji.

 

Koszty pośrednie:  W ramach kosztów administrowania projektem (koszty pośrednie) kwalifikowalne są wydatki związane z obsługą realizacji projektu.  Koszty pośrednie nie mogą przekroczyć 20% wartości dotacji. Przykładowe koszty pośrednie:

 • koordynacja,

 • rozliczanie (w tym księgowość),

 • zakup materiałów biurowych związanych z obsługą administracyjną projektu,

 • opłaty za telefon związane z obsługą administracyjną projektu,

 • opłaty pocztowe,

 • koszty utrzymania pomieszczeń związane z obsługą administracyjną projektu,

 • inne koszty związane z obsługą administracyjną projektu.

 

Koszty niekwalifikowalne: Do wydatków, które nie mogą być finansowane, należą wydatki nieodnoszące się jednoznacznie do projektu, w tym m. in.:

 • poniesione po lub przed terminem realizacji projektu, z wyjątkiem szczególnych sytuacji, w których Operator wyrazi zgodę na zakwalifikowanie wydatku poniesionego po terminie;

 • podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.);

 • zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej;

 • zakup środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości Dz. U. z 2013r. poz. 330) oraz art. 16a ust. 1 w zw. z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.); 

 • amortyzacja;

 • leasing;

 • rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań; 

 • odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań; 

 • koszty kar i grzywien;

 • koszty procesów sądowych;

 • nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją projektu;

 • koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów);

 • zakup napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 4 ust. 1 pkt 32 UoDPPioW oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);

 • podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie o niekaralności oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego);

 • koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, chyba że umowa ta określa zasady i sposób podróży służbowych.

 

Niekwalifikowalne jest także finansowanie:

 • działań związanych z tworzeniem kapitału żelaznego podmiotu,

 • działań o charakterze religijnym, które są związane ze sprawowaniem kultu religijnego lub posługi kapłańskiej; 

 • działań o charakterze politycznym,

 • działań o charakterze pomocy doraźnej, socjalno-bytowej; 

 • działalności gospodarczej Realizatora,

 • działań, w których rzeczywistym odbiorcą dotacji nie jest Realizator; 

 • wynagrodzeń osób zatrudnionych przez Operatorów w ramach realizacji Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie”;

 • wynagrodzeń koordynatora, osoby odpowiedzialnej za rozliczanie i księgowość projektu rozliczanych na podstawie umów o dzieło,

 • wydatków, które zostały zakwestionowane przez Komisję Konkursową przed podpisaniem umowy o dofinansowanie – oznacza to, że nie ma możliwości przywracania (np. z powstałych oszczędności) pozycji budżetowych, które zostały usunięte przed podpisaniem umowy o dofinansowanie; niedozwolone jest także zwiększanie pozycji budżetowych (nawet jeśli przesunięcia te mieściłyby się w dopuszczalnych limitach), które zostały obniżone przez Komisję Konkursową na etapie oceny, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. 

 

Wykorzystanie rzeczy zakupionych w ramach dotacji 

Realizator zobowiązuje się do niezbywania związanych z realizacją projektu rzeczy zakupionych na swoją rzecz za środki pochodzące z dotacji przez okres 5 lat od dnia dokonania ich zakupu.

 

Dotacje nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez Realizatora. Zakupione w ramach dotacji rzeczy nie mogą być wykorzystywane na cele inne niż mieszczące się w sferze pożytku publicznego, w szczególności nie mogą być wykorzystywane na działalność gospodarczą oraz na prywatny użytek przedstawicieli, członków, pracowników, współpracowników Realizatora.

 

 

V. JAK UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI?

Za ogłoszenie konkursu odpowiada Operator. Złożenie wniosku musi nastąpić w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w  siedzibie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz na stronie internetowej: www.slaskielokalnie.pl

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej www.slaskielokalnie.pl. Wypełniając wniosek należy stosować się do Instrukcji zamieszczonej na stronie www.slaskielokalnie.pl. Złożenie wniosku wymaga podjęcia następujących działań:

 

  1. Należy zarejestrować konto użytkownika oraz wypełnić wniosek w wersji elektronicznej za pomocą generatora wniosków on-line, zamieszczonego na stronie internetowej www.slaskielokalnie.pl.

  2. Składanie wniosku jest podzielone na kroki. Aby zapobiec utracie danych, należy zapisywać wprowadzone dane przy użyciu pola „Zapisz”. Wnioskodawca ma możliwość w dowolnym momencie zapisania wprowadzonych danych i powrotu do edycji w innym czasie. 

  3. Wnioskodawca ma możliwość tymczasowego wydruku już zapisanego wniosku. 

  4. Po wypełnieniu całego wniosku, jego weryfikacji oraz wysłaniu przez Wnioskodawcę (za pomocą przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ), system zapisuje wniosek w bazie danych, a użytkownik otrzymuje możliwość jego wydrukowania. Złożony wniosek automatycznie otrzymuje sumę kontrolną. Dodatkowo generuje się dokument: „Potwierdzenie złożenia wniosku”. Złożony wniosek jest zablokowany do edycji.

  5. Kryterium formalnym, jest wypełnienie i złożenie w generatorze elektronicznej wersji wniosku w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2016: dotacje na rozwój podmiotów. WAŻNE! Na etapie ubiegania się o dofinansowanie do Operatora nie należy przesłać żadnych dokumentów w wersji papierowej.

  6. Każdy Wnioskodawca, który wypełni i złoży wniosek w Generatorze otrzyma na adres e-mail, który został podany w trakcie rejestracji użytkownika, informację zawierającą potwierdzenie złożenia wniosku. W przypadku nieotrzymania takiej informacji w ciągu 2 dni od dnia wysłania wniosku, należy pilnie skontaktować się z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS za pośrednictwem poczty elektronicznej cris@slaskielokalnie.pl lub za pośrednictwem infolinii konkursowej (nr 881 201 333), gdyż może zajść sytuacja, iż wniosek z bliżej nieokreślonych powodów nie został zapisany w bazie danych. 

 

 

 

 

VI. CO JEST OCENIANE WE WNIOSKACH? – KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

W ramach konkursu będą stosowane następujące rodzaje kryteriów dokonywania wyboru projektów:

 1. Formalne

 2. Merytoryczne

 

Kryteria formalne: Wszystkie wnioski o dofinansowanie muszą spełniać wymienione poniżej kryteria formalne.

Kryteria formalne obowiązujące w konkursie „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie”

Lp.

Kryterium

Prawo do odwołania i możliwość uzupełnień

Na jakim etapie dokonywana jest weryfikacja?

1.

Czy wniosek w wersji elektronicznej został złożony w terminie?

Nie

Ocena formalna

2.

Czy wniosek spełnia warunki dotyczące dopuszczalnej liczby składanych wniosków?

Nie

Ocena formalna

3.

Czy okres realizacji projektu jest zgodny z założeniami Regulaminu?

Nie

Ocena merytoryczna

4.

Czy kwota wnioskowanej dotacji jest zgodna z Regulaminem?

Nie

Ocena merytoryczna

5.

Czy Wnioskodawca wnosi wymagany wkład własny?

Nie

Ocena merytoryczna

6.

Czy zaplanowane działania dotyczą rozwoju podmiotu?

Nie

Ocena merytoryczna

7.

Czy projekt nie obejmuje działań, których finansowanie jest zgodnie z niniejszym Regulaminem zakazane, w tym w szczególności: działań związanych z tworzeniem kapitału żelaznego podmiotu, działań o charakterze religijnym, które są związane ze sprawowaniem kultu religijnego lub posługi kapłańskiej, działań o charakterze politycznym, działań o charakterze pomocy doraźnej, socjalno-bytowej , działalności gospodarczej Realizatora, działań, w których rzeczywistym odbiorcą dotacji nie jest Realizator?

Nie

Ocena merytoryczna

8.

Czy Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym – zgodnie z Regulaminem – do wnioskowania? 

Tak

Podpisanie umowy

9.

Czy adres siedziby/zamieszkania Wnioskodawcy mieści się na terenie województwa śląskiego?

Tak

Podpisanie umowy

 

 

Kryteria merytoryczne: W trakcie oceny merytorycznej brane będą pod uwagę następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

Maksymalna liczba punktów do zdobycia

Minimalna liczba punktów, jakie musi zdobyć projekt w danym punkcie oceny

1.

TRAFNOŚĆ PROJEKTU: W jakim stopniu projekt odpowiada na realną, jasno zdefiniowaną potrzebę?

22

11

2.

SPÓJNOŚĆ I RACJONALNOŚĆ DZIAŁAŃ: Czy planowane działania są zgodne z celami projektu, potrzebami odbiorców i uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu,
a także czy mają szanse być zrealizowane w zaplanowanym czasie?

22

11

3.

TRWAŁOŚĆ: W jakim stopniu dotacja w sposób trwały wpłynie na rozwój podmiotu?

12

6

4.

SKUTECZNOŚĆ: Czy planowane rezultaty są możliwe do osiągnięcia w ramach realizacji projektu?

22

11

5. 

RACJONALNOŚĆ I ADEKWATNOŚĆ NAKŁADÓW: Czy nakłady (finansowe, rzeczowe, osobowe) zostały zaplanowane poprawnie oraz czy są adekwatne do zaplanowanych rezultatów?

22

11

 

 

VII. PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW I PRZYZNAWANIA DOTACJI

Ocena formalna: Każdy wniosek złożony w konkursie musi spełnić kryteria formalne, które zostały wymienione w tabeli Kryteria formalne…, w punkcie VI Regulaminu.

 

Poszczególne kryteria formalne będą weryfikowane na etapie rejestracji wniosku, a także na etapie oceny merytorycznej oraz na etapie ustalania ostatecznej wersji wniosku i podpisywania umowy.

 

Kryteria nr 1 i 2 uwzględnione w tabeli Kryteria formalne… będą weryfikowane przed etapem oceny merytorycznej; dodatkowo w trakcie oceny formalnej Operator będzie mógł odrzucić wniosek, jeśli stwierdzi, że nie spełnia on któregoś z pozostałych kryteriów formalnych. Operator opublikuje listę wszystkich złożonych wniosków wraz z wynikami weryfikacji formalnej na stronie internetowej www.slaskielokalnie.pl. Lista będzie zawierała następujące informacje: 

 1. nazwa Wnioskodawcy, 

 2. tytuł projektu,  

 3. wynik weryfikacji formalnej. 

Negatywna ocena na tym etapie będzie skutkowała odrzuceniem wniosku bez możliwości odwołania i uzupełnień. Projekt nie będzie kierowany do dalszej oceny.

 

Kryteria nr 3, 4, 5, 6, 7 uwzględnione w tabeli Kryteria formalne…  będą podlegały weryfikacji na etapie oceny merytorycznej. Negatywna ocena w którymkolwiek z tych kryteriów będzie skutkowała odrzuceniem wniosku bez możliwości odwołania i uzupełnień. Projekt niespełniający któregokolwiek z tych kryteriów nie będzie podlegał dalszej ocenie merytorycznej – w ocenie merytorycznej zostanie mu przyznane 0 punktów.