FIO 2020

Konkurs rozstrzygnięty!

Rozdaliśmy 600 000 złotych dla 123 wnioskodawców!

Regulamin konkursu

REGULAMIN

Wzór wniosku
Poradnik
Wzór umów NGO

WZÓR WNIOSKU

PORADNIK

WZÓR UMOWY 

O NAS

02-kopia.png

Instytut Pracy i Edukacji (operator) - śląska organizacja pozarządowa, założona w Gliwicach, działająca na terenie całego województwa śląskiego. Fundacja obecnie realizuje następujące projekty: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, którego celem jest przybliżenie mieszkańcom województwa śląskiego polityki zagranicznej Rządu RP, Obywatel.IT - Program rozwoju kompetencji cyfrowych we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, gdzie fundacja pełni rolę operatora grantów dla gmin województwa śląskiego i opolskiego, Senior Świadomy Swoich Praw dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS 2018, którego celem jest podniesienie kompetencji obywatelskich wśród seniorów, Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+ na terenie województwa śląskiego we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, którego celem jest promowanie projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+ oraz FRSE. Instytut czynnie wspiera międzynarodowe inicjatywy promujące rozwój współpracy państw Europy Środkowej (Via Carpathia, Trójmorze) poprzez uczestniczenie w konferencjach i panelach dyskusyjnych podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Główne obszary działalność to cyfryzacja, ekonomia społeczna, społeczeństwo obywatelskie, przywracanie na rynek pracy osób defaworyzowanych, współpraca międzynarodowa, reintegracja międzypokoleniowa, wspieranie młodzieży we wchodzeniu na rynek pracy, innowacje społeczne.

 

Budżet organizacji w 2018 r.: 7.200.000 zł

Beneficjenci w 2018 r.: 13.000 osób

Współpraca z samorządem: 83 gminy

Partnerzy społeczni: 74 instytucje

06-kopia.png

Instytut Rozwoju Rynku Pracy - został powołany do życia w październiku 2015 roku. Podstawowe działania skupiają się na działalności szkoleniowej na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem z rynku pracy (młodzież NEET do 30. roku życia). Fundacja współpracuje z powiatowymi urzędami pracy w Zawierciu, Będzinie i Katowicach przy organizacji staży i szkoleń. Instytut angażuje się w aktywizację międzynarodową młodzieży poprzez realizację wymian z organizacjami partnerskimi z całej Europy, współpracując w tym zakresie z programem Erasmus Plus oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Fundacja wspiera również rozwój ekonomii społecznej poprzez powołanie do życia Mobilnej Kawiarnii - spółki non-profit zajmującej się reaktywacją zawodową osób niepełnosprawnych. W swoich projektach przykłada dużą uwagę do metod edukacji pozaformalnej, stara się z nich korzystać w każdym możliwym przypadku. Jako instytucja szkoleniowa, realizuje również szkolenia z zakresu prawa, prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania i informatyki.

Budżet organizacji w 2018 r.: 185.746,28 zł

Beneficjenci w 2018 r.: 500 osób

Współpraca z samorządem: 12 gmin

Partnerzy społeczni: 8 instytucji